Zał. nr 7 do uchwały nr XIV/85/04

Rady Powiatu Trzebnickiego

z dnia 28 stycznia 2004 roku

W Y K A Z

zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku

 

Dz. rozdz.

Nazwa zadania

Rok rozp./zak.

Wartość kosztorysowa

Nakłady poniesione w latach ubiegłych

Planowane nakłady 2004 r.

Źródło finansowania uwagi

600 60014

Modernizacja drogi powiatowej nr 1371 D Grochowa - Czeszów dł. 4,9 km

2004 / 2004

1.693.185

-

1.693.185

Środki własne + kredyt bank. /częściowa refundacja ze środków SAPARD /

  1. 60014
  1. 60014
  1. 60014
  1. 60014

600 60014

Budowa drogi powiatowej nr 1335 D Peciszów - Budczyce dł. 1,7 km

Budowa chodnika w Obornikach Śl. ul. Siemianicka

Budowa chodnika w Krzyżanowicach-I etap

Budowa chodnika w Prusicach ul.Wrocławska

Dokończenie budowy chodnika w Skarszynie

2004 / 2004

2004 / 2004

2004 / 2004

2004 / 2004

2003 / 2004

942.594

40.000

40.000

20.000

115.566

-

-

-

-

62.696

942.594

40.000

40.000

20.000

17.870

Środki własne + kredyt bank. /częściowa refun.ze środ.Sapard /

Środki własne przy wspóludz.Gminy Oborniki

Środki własne przy współudz.Gminy Wisznia

Środki własne przy współudz.Gminy Prusice

Środki własne przy współudz.Gminy Trzebnica

710 71015

2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla Nadzoru Budowlanego

2004 / 2004

10.000

 

10.000

dotacja budżetu państwa

754 75414

sprzęt na wyposażenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

2004 / 2004

71.154

 

71.154

dotacja budżetu państwa

852 85218

zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla PCPR

2004 / 2004

5.000

 

5.000

Środki własne

O G Ó Ł E M.

2.937.499

62.696

2.839.803