POWIAT
Charakterystyka Powiatu
Dane demograficzne
Schronisko Młodzieżowe DWOREK w Kuraszkowie
Mienie Powiatu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu trzebnickiego na lata 2007 - 2013 / projekt /
Informacje - ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców
Nabór wniosków o stypendia dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii dla uczniów i studentów
W Y B O R Y 2006 r.
Sesje RADY POWIATU
Obwieszczenia Starosty Trzebnickiego
AKTUALNOŚCI
Przetargi
Ogłoszenia o wynikach przetargów
Informacje Starostwa
Wystąpienia pokontrolne
Mienie zabużanskie
INFORMACJA dotycząca zmiany zapisów użytków działek w operacie ewidencji gruntów i budynków w powiecie trzebnickim.
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
Strategia Rozwoju Edukacji Powiatu Trzebnickiego na lata 2005-2013
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla POWIATU TRZEBNICKIEGO z załącznikami
PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU TRZEBNICKIEGO
Roczna informacja Zarządu Powiatu Trzebnickiego obejmująca dane określone w art.14 ust.2 ustawy o finansach publicznych
Sprawozdania kwartalne o nadwyżce / deficycie
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o zawarciu umowy
KONTROLE - 2007r.
Drugi w Polsce „Program Wspierania Ekonomii Społecznej”
Unieważnienie postępowań
STAROSTWO
Jednostki organizacyjne
Wydziały Starostwa
Gdzie załatwić...
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Księga procedur audytu wewnętrznego
KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
Projekt Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Trzebnickiego
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Trzebnickiego - Załącznik do Uchwały Nr XXII/138/04 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 listopada 2004r.
Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Trzebnickiego na lata 2007 - 2015.
Plan Rozwoju Lokalnego
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Komisje Rady Powiatu III kadencji
PLAN PRACY na 2007 r.
Sprawozdania Komisji Rady Powiatu Trzebnickiego
AKTY PRAWNE
Uchwały Rady Powiatu
Statut Powiatu
Uchwały - 2005 rok
Projekty Uchwał Powiatu-2005 r.
Zbiór aktów prawa miejscowego
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - 2006 r.
Uchwały Rady Powiatu - 2006 r.
Uchwały Rady Powiatu - 2007 r.
Uchwały Zarządu Powiatu - 2003 r.
Uchwały Zarządu Powiatu - 2004 r.
Uchwały Zarządu Powiatu - 2005 r.
Projekty Uchwał Rady Powiatu - 2007 rok
Zadania powiatu
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Radnych Powiatu za 2005 r.
Pracowników za 2005 r.
Kierowników Jednostek za 2005 r.
Radnych III kadencji na dzień objęcia funkcji
Oświadczenia Radnych III kadencji dotyczące prowadzenia działalności małżonków
Radnych Powiatu za 2006 r.
PRACOWNIKÓW STAROSTWA za 2006 r.
Kierowników Jednostek za 2006 r.
DRUKI DO POBRANIA
Wydział Komunikacji
Wydział Organizacyjny i Obsługi Obywatela
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Geodezji Kartografi i Katastru
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
O BIULETYNIE
Mapa serwisu
Organizacje pozarządowe o statusie pożytku publicznego
Uchwały Rady Powiatu dot. organizacji pozarządowych
Uchwały Zarządu dot. pożytku publicznego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Ogłoszenia i Konkursy
WNIOSEK o DOTACJĘ - druk
SPRAWOZDANIE - DRUK
ANKIETA REJESTRACYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Przyznane dotacje na realizację w 2007 r. zadań publicznych powiatu trzebnickiego przez organizacje pozarządowe
PRACA dla Ankieterów
Doradztwo - PomocAKTUALNOŚCI: Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.


SIWZ do postępowania:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali dla miast: Trzebnica, Żmigród.( nr BZP 302/2006)
SPECYFIKACJA 3 przetarg

 Nr  GP.7454-19/06                   SPECYFIKACJA

 

                             Istotnych Warunków Zamówienia

 

                                                Starosta Trzebnicki

                55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6

zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz.177 ze zm.) na wykonanie zamówienia publicznego pn.:  Modernizacja ewidencji gruntów  oraz założenie ewidencji budynków i lokali  dla miast :Trzebnica , Żmigród w województwie dolnośląskim.

 

CZĘŚĆ  A - Określenie przedmiotu zamówienia, terminów realizacji, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów.

 

I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

   1.  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów
i budynków dla miast Trzebnica (zadanie 2) oraz Żmigród (zadanie 1) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali w systemie informatycznym EGB2000-GEO.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień - Kod: 74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w  załączniku  nr 1  - „ Projekt modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Trzebnica i dla miasta Żmigrodu powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie" zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu w dniu 03.10.2006roku

 

  3.  Ewidencja gruntów dla miast Trzebnica oraz Żmigrodu prowadzona jest technologią informatyczną w oprogramowaniu EGB 2000 zachowującym standard SWDE. Numeryczna mapa ewidencyjna została zredagowana w środowisku MicroStation w technologii MAPA 2000.Część opisowa ewidencji prowadzona jest w integracji z częścią kartograficzną w technologii EGB2000-GEO.

Modernizacja bazy danych ewidencyjnych winna być wykonana przy użyciu  technologii
i oprogramowania pozwalającego na poprawne załadowanie danych do bazy funkcjonującej w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, a następnie wygenerowanie kompletnych raportów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r.

 

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie oprogramowania realizującego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że Wykonawca zagwarantuje zastosowanie odpowiednich rozwiązań systemowych na poziomie oprogramowania, zabezpieczy przed nieumyślnym uszkodzeniem zapisu danych podczas modyfikacji poprzez transakcyjny zapis do bazy (par.132, pkt 2 ust.2   Wytyczne  techniczno - organizacyjne

w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów G-5)

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia
w okresie 3 lat od dnia odbioru robót.

 

II.                TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

 dla zadania nr 1-miasto Żmigród: do dnia 31.08.2007r,

 dla zadania nr 2 -miasto Trzebnica do dnia 15.10.2007r

2.    Podanie terminów dłuższych niż podany jw. spowoduje odrzucenie oferty.     

                                 

  

III.             WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w szczególności:

             

1. Posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymogami  ustawowymi, tj.  posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
z zakresu nr 2 wg art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez minimum 1 osobę wykonującą zamówienie.

2. Niezbędna wiedza i doświadczenie w wykonywaniu prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, opisanego w dokumentacji  przetargowej, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 1 zadania
z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenia ewidencji budynków
i lokali.

3.  Dysponowanie minimum 2 stanowiskami komputerowymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z licencyjnym oprogramowaniem. Dla spójności
z oprogramowaniem Starostwa i sprawnej realizacji zlecenia, a w szczególności wyłożenia projektu operatu do publicznego wglądu, wymagane jest dysponowanie komputerami klasy PC wyposażonymi w karty sieciowe

4.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia, dysponowanie (lub dostęp) środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia na sumę 30 000 zł.

5.  Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w  części A punkcie IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

 

IV.              DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

 

1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8  ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia o uzyskaniu zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykaz zamówień publicznych wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres jest krótszy to w tym okresie, z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenia ewidencji budynków i lokali, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie ich z należytą starannością  - załącznik nr 6.

6. Wykaz wyposażenia technicznego, stanowisk specjalistycznych z oprogramowaniem jakim dysponuje wykonawca, niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia wraz z kopiami licencji potwierdzającymi legalność posiadanego oprogramowania - załącznik nr 5.

7.  Oświadczenie wykonawcy gwarantujące, że program równoważny, przy pomocy którego wykonawca zmodernizuje bazę danych, nie spowoduje niekompatybilności technicznej z pierwotnymi elementami bazy danych.

8. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4.

9. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 wg art.43 ustawy  Prawo  geodezyjne i kartograficzne,  przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

10. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych  środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11. Oferta z podaniem ceny netto oraz ceny brutto i terminem wykonania zamówienia - załącznik nr 2.

12. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3.

13.  Podpisany projekt umowy - załącznik nr 7.

14.  Dowód wniesienia wadium - kserokopia.

15.  Pełnomocnictwa dla pracownika / osoby podpisującej ofertę i dokumenty, jeżeli nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w części A pkt.  IV 1 SIWZ.

16.W przypadku konsorcjum - pełnomocnictwo dla osoby je reprezentującej w postępowaniu.

      

    Uwaga! Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów względnie kserokopii uwierzytelnionych przez osobę(y) upoważnioną  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać
od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (Dz.U. Nr 91, poz. 817) w związku z art.226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz,U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

 

CZĘŚĆ  B - informacje ogólne, wadium, termin związania ofertą, sposób sporządzenia i złożenia oferty.

 

I.     INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego podany na wstępie.

3.    Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.

4. Oświadczenia, wnioski oraz zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem  lub drogą elektroniczną.

5. Każda ze stron może żądać potwierdzenia otrzymania oświadczeń, wniosków oraz zawiadomień i informacji.

6.  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są: Anna Lisiecka (e-mail:a.lisiecka@powiat.trzebnica.pl)oraz Krzysztof Wachowicz- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przy pl.Piłsudskiego1,  tel.(071)387-30-80, fax (071)387-30-81

 

 

 

 

II.   WADIUM

 

1.  Składając ofertę, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości  zadanie nr 1- 2 000zł , zadanie nr 2 -3 000zł w terminie do dnia 27.12.2006 r. do godz. 1000

2.   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

- w pieniądzu ( za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wpływ kwoty   wadium do dnia 27.12.2006 r. do godz.1000 na rachunek zamawiającego )

- w  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz  gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych

    - w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 45 ust.6 pkt 5       ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy przelać na rachunek bankowy -
konto: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr rachunku 409591 0004 2001 0000 4196 0003

4. Oryginał dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia należy złożyć w kasie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6.

5.   Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą zamawiający będzie traktował tak jakby wadium nie zostało wniesione.

6. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. TERMIN ZWIĄZANIA   OFERTĄ

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IV.    SPOSÓB SPORZĄDZENIA, TERMIN  I  MIEJSCE  ZŁOŻENIA OFERTY

 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

2.  Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3.  Oferta winna być sporządzona  w języku polskim, czytelnie.

4.   Strony oferty mają być ponumerowane

5.  Ewentualne poprawki należy nanieść czytelnie i opatrzyć podpisem osoby upoważnionej.

6.  Dokumenty i załączniki tworzące ofertę muszą być opracowane ściśle według postanowień        zawartych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania
w ich treści zmian przez wykonawcę.

7. Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej i zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą  Zamawiającego oraz hasłem :

PRZETARG    Modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla miast Trzebnica oraz Żmigród. Nie otwierać przed dniem 27.12.2006 r.  przed  godz. 10.15.

8.  Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres Zamawiającego podany na wstępie nie później niż do dnia 27.12.2006r. do godz.1000 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6- I p.

9.  Złożenie oferty będzie równoznaczne z pełną akceptacją warunków przetargu, zapisów SIWZ, w szczególności wzoru umowy i nie wnoszeniem przez Wykonawcę do nich zastrzeżeń.

                     

 

 

 

 

 

 

 

                   

CZĘŚĆ C  - otwarcie ofert, cena oferty, kryteria oceny ofert.

 

 

I.  TERMIN  I  MIEJSCE  OTWARCIA OFERT

    

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.12.2006 r. o godzinie 1015 w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 pok.2.

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców.

3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcom.

4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.  Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin wykonania zamówienia oraz okresy rękojmi.

 

II. CENA OFERTY

 

1. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto wykonania zamówienia (tj zawierającą wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z podatkiem VAT wyliczone na podstawie danych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia - w tym w warunkach technicznych wykonania zamówienia  (załącznik nr 1).

 

III. KRYTERIUM OCENY OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA

 

- cena                                                                                      100 %

 

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tą, która będzie ważna i zawierać będzie najniższą cenę.

 

 

CZĘŚĆ  D   -  środki ochrony prawnej, umowa, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, skład dokumentacji przetargowej

 

 

I. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ   WYKONAWCY

 

Wykonawcom, których interes prawny został naruszony przez zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

 

II. ZAWARCIE UMOWY

 

1.W przypadku wybrania Państwa oferty Zamawiający zaproponuje podpisanie stosownej umowy według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

2. Do umów w sprawach zamówień publicznych, w zakresie nie uregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.   Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny zamówienia w trakcie realizacji.

4.   Zamawiający nie przewiduje etapowego wykonania i finansowania zamówienia.

 

 

III.             WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

1.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy o wartości 5%. ceny ofertowej.

2.    Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

-         w pieniądzu,

   -    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

         kredytowej oraz  gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych

-         poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 45 ust.6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

-         wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

3.   Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:

     -   70%   kwoty będzie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót,

     - 30% kwoty służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i będzie zwrócone
w  ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

4.  Jeżeli Wykonawca zamierza wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu mu zamówienia przedstawić do akceptacji przez zamawiającego proponowaną formę wniesienia zabezpieczenia.

 

IV.              SKŁAD DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

-         warunki techniczne wykonania zamówienia                                - załącznik nr 1

-         druk oferty                                                                                    - załącznik nr 2

-         druk oświadczenia Wykonawcy                                                  -  załącznik nr 3

-         druk wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia  -  załącznik nr 4

-         druk wykazu wyposażenia technicznego i oprogramowania      -  załącznik nr 5

-         druk wykazu zrealizowanych zamówień przez Wykonawcę      -  załącznik nr 6

-         projekt umowy                                                                            -   załącznik nr 7 

 

                                                          

        Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził :

       

Starosta Trzebnicki

mgr Marek Koliński

        Trzebnica, dnia 26.10.2006r

                                                                                     

                                                                                                      

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                                                do SIWZ

                                                                                                                                            z dnia 26.10.2006r

 

 

WARUNKI  TECHN ICZNE

 

Pn. PROJEKT MODERNIZACJI OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW

 I ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI
dla miasta Trzebnica i dla miasta Żmigrodu

powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

 

I.

Cel i zakres opracowania

str. 2

II.

Charakterystyka obiektu.

str. 2 - 3

III.

Przepisy obowiązujące.

str. 3 - 4

IV.

Istniejące materiały i opracowania

str. 4 - 5

V.

Zakres prac oraz technologia wykonania

str. 5 - 8

VI.

Postępowanie administracyjne

str. 8

VII.

Utworzenie komputerowej bazy danych ewidencji

str. 8

VIII.

Materiały do przekazania Zamawiającemu

str. 8

IX.

Uwagi końcowe

str. 9

 

 

 

 

 


 

I.      Cel i zakres opracowania.

 

Celem opracowania jest:
1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla

    miast Trzebnicy  i Żmigrodu w powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim,
2) dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków miast Trzebnicy i Żmigrodu do

     wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
3) przygotowanie danych do powszechnej taksacji.


Zakres opracowania obejmuje dwa zadania:

Zadanie nr 1- miasto Żmigród

Zadanie nr 2- miasto Trzebnica

 

Przewiduje się następujące prace:
1) aktualizacja treści mapy ewidencyjnej (budynki),
2) pozyskanie danych źródłowych ewidencji budynków i lokali,
3) zakładanie zbiorów danych opisowych ewidencji gruntów i budynków,

 

II.      Charakterystyka obiektów

 

 

ZADANIE NR 1 - Miasto Żmigród

 

1.  Lokalizacja obiektu:

a)          województwo dolnośląskie - kod województwa  - 02

b)          powiat trzebnicki- kod powiatu  - 0220

c)          gmina Żmigród- kod gminy -  022006

d)          jednostka ewidencyjna  miasto Żmigród - identyfikator TERYT- 022006_4   

e)          obręb Żmigród

f)     ilość  rejonów statystycznych - 4

   2. Powierzchnia ewidencyjna 948 ha.

   3. Powierzchnia gruntów zabudowanych mieszkaniowych , przemysłowych, innych oraz

       gruntów   rolnych zabudowanych 158 ha.

   4. Powierzchnia terenów dotychczas zamkniętych 19 ha.

   5. Ilość budynków na terenach mieszkaniowych , przemysłowych, innych oraz gruntów

       rolnych  zabudowanych  ok.2600.

   6. Ilość budynków na terenach dotychczas zamkniętych ok. 30.

  7. Ilość lokali 500 (przybliżona ilość lokali stanowiących odrębną własność).

 

  Ewidencja  gruntów  prowadzona  jest  technologią  informatyczną,  w oprogramowaniu

EGB 2000, zachowującym standard SWDE . Komputerowa baza danych numerycznej mapy ewidencyjnej została zredagowana w 2001roku w środowisku MicroStation w technologii MAPA 2000. Część opisowa ewidencji prowadzona jest w integracji z częścią kartograficzną w technologii EGB 2000-GEO. Dane narożników budynków z digitalizacji rastra mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz w skali 1:1000. Obszar miasta obejmuje 19 arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:1000 oraz 74 arkusze w skali 1:500.

Miasto Żmigród posiada osnowę poziomą szczegółową III klasy założoną w 1984 roku w państwowym układzie współrzędnych „ 1965".

Operat ewidencyjny miasta Żmigród został sporządzony na podstawie dokumentacji  ewidencji gruntów wykonanej w latach 1978-1979. Dla obszaru miasta założono 48 arkuszy mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

 

 

 

ZADANIE NR 2 - Miasto Trzebnica

 

1.  Lokalizacja obiektu:

a) województwo dolnośląskie - kod województwa  - 02

b) powiat trzebnicki- kod powiatu  - 0220

c) gmina Trzebnica- kod gminy - 022003

d) jednostka ewidencyjna - miasto Trzebnica -

    identyfikator TERYT  -   022003_4

e) obręb Trzebnica

 f) ilość  rejonów statystycznych - 7

      

    2. Powierzchnia ewidencyjna 1440 ha.

    3. Powierzchnia gruntów zabudowanych mieszkaniowych , przemysłowych, innych oraz 

        gruntów rolnych zabudowanych 224 ha.

    4. Powierzchnia terenów dotychczas zamkniętych 9 ha.

    5. Ilość budynków na terenach mieszkaniowych , przemysłowych, innych oraz gruntów

       rolnych  zabudowanych ok.3500.

   6. Ilość budynków na terenach dotychczas zamkniętych ok.10.

   7. Ilość lokali 1000 (przybliżona ilość lokali stanowiących odrębną własność).

 

Ewidencja gruntów prowadzona jest technologią informatyczną, w oprogramowaniu EGB 2000, zachowującym standard SWDE . Numeryczna mapa ewidencyjna została zredagowana w 2001 roku w środowisku MicroStation w technologii MAPA 2000.

Część opisowa ewidencji prowadzona jest w integracji z częścią kartograficzną w technologii EGB 2000-GEO.

Dane narożników budynków z digitalizacji rastra mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz w skali 1:1000. Obszar miasta obejmuje 36 arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz 27 arkuszy w skali 1:1000.

Miasto Trzebnica posiada osnowę poziomą szczegółową III klasy założoną według instrukcji G-4 w 1995 roku, w państwowym układzie współrzędnych „ 1965".

Operat ewidencyjny miasta Trzebnicy został sporządzony na podstawie dokumentacji z odnowienia ewidencji gruntów wykonanej w latach 1984-1986. Dla obszaru miasta założono 39 arkuszy mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

 

 

 

III.      Obowiązujące przepisy prawne i techniczne:

Przepisy prawne:

1.      Ustawa z dnia 17.05.1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne

(jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 240 poz. 2027),

2.      Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(jednolity tekst Dz. U z 2002r. Nr 101 poz.926),

3.      Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U z 2000r. Nr 106 poz.1126 ze zm.),

4.      Ustawa z dnia 21.06 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U Nr 71 poz.733 ze zm. ),

5.      Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali 
(jednolity tekst Dz. U z 2000r. Nr 80 poz.903),

6.      Ustawa z dnia 29.06.1995r. o statystyce publicznej (Dz. U Nr 88 poz. 439 ze zm.),

7.      Ustawa z dnia 13.10.1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133 poz.872 ze zm.),

8.      Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(jednolity tekst Dz. U z 2001r.Nr 87 poz.960 ze zm.),

9.      Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001r.
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. (Dz. U Nr 78 poz.837),

10.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12.07.2001r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U Nr 80 poz.866),

11.  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U Nr 30 poz.297),

12.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U Nr 38 poz.454),

13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U Nr 37 poz. 333)

14.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

(Dz. U Nr 75 poz.690),

15.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.12.1999 w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U Nr 112 poz. 1317)

16.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 157 poz.1031),

 

Przepisy techniczne:

1.      Instrukcje techniczne:  O-3, G-1, G-4, K-1,

2.      Wytyczne  techniczno-organizacyjne w sprawie prowadzenia ewidencji G-5 -

     „Ewidencja  gruntów i budynków"    załącznik do zarządzenia Nr 16 Głównego

      Geodety  Kraju z dnia 3 listopada 2003r

 

 

IV.    Istniejące materiały i opracowania, które należy wykorzystać przy realizacji  przedmiotowego opracowania:

 

1.                              Materiały geodezyjno - kartograficzne:

1)                 operat poziomej osnowy szczegółowej III klasy w układzie „1965",

2)                 operat ewidencji gruntów i budynków:

-   baza numeryczna części opisowej,

-   mapa ewidencyjna w skali 1:1000 (analogowa),

-   wektorowa mapa ewidencyjna,

3)                 mapa zasadnicza ,

4)                 dane wyjściowe ewidencji gruntów i budynków (cz. opisową i kartograficzną) należy pobrać dwa razy tj. przy zgłoszeniu roboty w ośrodku i powtórnie przed przystąpieniem do prac kameralnych,

2.                           Inne materiały:

1)                materiały związane z budynkami i lokalami będące w posiadaniu:

                 a)   jednostek zarządzających budynkami i lokalami,

b)       Spółdzielni Mieszkaniowych

c)       Wydziałów Starostwa Powiatowego   właściwych w  sprawach:

                -  prowadzenia operatu ewidencji gruntów,
                -  gospodarowania nieruchomościami (majątek Powiatu i Skarbu Państwa),
                -  architektury i budownictwa,
                - obywatelskich,

d)       Wydziałów Urzędów Miast i Gmin właściwych w sprawach :

                - gospodarowania nieruchomościami ( mienie komunalne )
                -  architektury i budownictwa,
                - obywatelskich,

                  e)   Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

                  f)    Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,
                  g)    Sądu Rejonowego w Trzebnicy - Wydział Ksiąg Wieczystych.


      

V.        Zakres prac oraz technologia wykonania zamówienia

 

   Prace prowadzić w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i

   budynków , przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad przewidzianych w niniejszym projekcie.

A.                            Prace przygotowawcze.

1. Mapą do wywiadu terenowego będzie wektorowa mapa ewidencyjna w skali 1:1000
z pełną warstwą budynków z mapy zasadniczej.

Czynnością wywiadu terenowego będzie porównanie mapy ewidencyjnej z terenem i oznaczenie na niej zmian, bądź rozbieżności w tym:

1)   szczegóły terenowe nowe, nieistniejące bądź rozbieżności, oznaczyć należy na mapie kolorem czerwonym.

2)   budynki w budowie oznaczyć dopiskiem „w budowie",

3)   budynki w ruinie lub kwalifikujące się do rozbiórki opisać literą „R",

4)   zweryfikować oznaczenia rodzajów budynków pod katem ich podstawowej funkcji, zgodnie z przepisami § 65 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

2. Określenie odrębnych budynków (przedmiotów ewidencji) podlega opisowi na mapie wywiadu kolorem zielonym. Zweryfikować odrębność (samodzielność) budynków uwidocznionych na mapie, a w przypadku stwierdzenia, że:

1)   budynek składa się z kilku obiektów odrębnych nadać im stosowne identyfikatory,

2)   budynki wykazane jako odrębne obiekty, a będące faktycznie jednym obiektem odrębnym, należy połączyć w jeden obiekt i nadać mu identyfikator.

3.  Numerację ewidencyjną budynków prowadzić w ramach obrębu  (od 1 do n).

4. Ustalić i uzupełnić numerację porządkową budynków (posesji) w porozumieniu  z organem prowadzącym numerację porządkową nieruchomości

5. Skompletowanie wymaganych rozporządzeniem danych dotyczących ewidencji budynków i lokali wykonać w formularzach spisowych: arkuszach danych ewidencyjnych budynków (ADEB) i arkuszach danych ewidencyjnych lokali (ADEL) - zgodnie z wzorami nr 23 i 24 instrukcji G-5.

Dane ewidencyjne i opisowe budynków wpisywać do arkuszy spisowych po nadaniu budynkom numeracji w ramach obrębu.

Arkusze spisowe budynków należy posegregować w następujący sposób:

-   obrębami, AM,

-   w AM alfabetycznie ulicami,

-   w ulicy wg wzrastającej numeracji porządkowej, oddzielnie numery nieparzyste i parzyste.

Przy kompletowaniu operatu arkusze danych ewidencyjnych budynków (ADEB) powinny być poprzedzone alfabetycznym wykazem ulic, według którego skompletowano arkusze. Arkusz danych ewidencyjnych lokali (ADEL) powinien znaleźć się po arkuszu danych ewidencyjnych budynku, w którym te lokale się znajdują. Arkusze ADEB i ADEL podpisane i opieczętowane przez  Wykonawcę można kompletować osobno w segregatorach.

B.                            Założenie ewidencji budynków i lokali.

1. Pomiar brakujących budynków i budowli.

Pomiary wykonać w oparciu o poziomą osnowę szczegółową III klasy. Pomiarem objąć oprócz brakujących budynków wchodzących w treść mapy ewidencyjnej również obiekty budowlane będące pomieszczeniami przynależnymi do lokalu.

Ponadto pomierzyć te narożniki budynków, które są położone od granic działek w odległości 1,0m lub mniejszej , w przypadku braku danych źródłowych na podstawie których można obliczyć ich współrzędnych.

Budynki będące pomieszczeniami przynależnymi do lokalu, których stan techniczny kwalifikuje je do rozbiórki należy opisać literą „R" (kolorem czerwonym).

Dla nowo pomierzonych szczegółów terenowych należy obliczyć współrzędne.

2.                  Ewidencją objąć  lokale stanowiące odrębne nieruchomości.

3.                  Należy zebrać informacje niezbędne do utworzenia bazy danych ewidencyjnych określonych w rozporządzeniu tj. danych pozwalających utworzyć rejestr budynków, lokali, kartotek budynków oraz lokali, sporządzić wykaz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W przypadku, gdy     w materiałach, o których mowa w dziale IV niniejszych warunków technicznych brak jest danych (informacji) koniecznych do wypełnienia arkuszy danych ewidencyjnych budynków i arkuszy danych ewidencyjnych lokali, informacje te należy uzyskać na podstawie wizji w terenie (oględzin i pomiaru) i ewentualnie dokumentów dostarczonych przez zainteresowanych.

W przypadku zaistnienia rozbieżności niemożliwych do usunięcia, należy sporządzić protokół rozbieżności między danymi z części opisowej operatu EG, a danymi z wywiadu terenowego zawierający ich opis wraz z uzasadnieniami     i dołączyć do zasobu bazowego.

W przypadku, gdy jednostka udzielająca informacji, posiada komputerowy system gromadzenia danych dotyczących budynków lub lokali, należy przeprowadzić konwersję danych, zamiast ręcznego ich przepisywania.

Sprawa  źródeł  pozyskania  danych   (adresy i nazwiska osób oraz nazwy instytucji)

jak i fakt wykonania konwersji danych należy szczegółowo odnotować                                                                                w sprawozdaniu technicznym załączonym do dokumentacji technicznej.

4.                      Utworzenie bazy budynków i lokali.

Przy wykorzystaniu informatycznego systemu komputerowego dla poszczególnych obrębów sporządzić:

1)     rejestr budynków,

2)     rejestr lokali,

3)     kartoteki budynków,

4)     kartoteki lokali.

Sporządzić protokół rozbieżności między danymi z części opisowej operatu ewidencji gruntów i danymi zebranymi w trakcie wywiadu terenowego.

 

C.  Aktualizacja użytków gruntowych.

             1. Zweryfikować użytki gruntowe w operacie ewidencji gruntów i budynków do stanu prawnego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez wykonanie pomiaru aktualizacyjnych zmienionych użytków gruntowych-gruntów zabudowanych i zurbanizowanych .

             2. Aktualizacja bazy klasoużytków obejmuje:

1)             określenie identyfikatorów konturów klasoużytków,

2)             numeryczny opis konturów i oznaczeń klasoużytków,

3)             rozliczenie powierzchni działek w klasoużytkach i sporządzenie protokołu porównawczego, zawierającego propozycję usunięcia rozbieżności pomiędzy stanem ujawnionym w rejestrze i stanem określonym bazą klasoużytków,

4)             sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

VI. Postępowanie administracyjne.

Wykonanie prac technicznych wchodzących w skład postępowania administracyjnego związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków:

                                      1)   przygotowanie do podpisu Starosty Trzebnickiego:

a) treści informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poszczególnych obrębów ewidencyjnych,

b) treści informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego,

                                      2)   udział w okazaniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, sporządzenie protokołu, o którym mowa w § 41 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz udział w rozstrzygnięciu uwag zgłoszonych do tego projektu.

 

VII. Utworzenie komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków

1. Dokonać dostosowania istniejącej bazy danych ewidencyjnych:

-  części opisowej w aplikacji EGB 2000 w wersji 4.30 lub nowszej,

- części kartograficznej w aplikacji EGB 2000 - GEO w wersji 4.30 lub nowszej.

2. Utworzyć transfer danych ewidencyjnych w postaci komputerowych plików sformatowanych zgodnie ze standardem wymiany danych ewidencyjnych SWDE.

 

VIII. Materiały do przekazania Zamawiającemu.

1.                          Dokumentacja techniczna powstała w wyniku prac geodezyjnych  i  kartograficznych powinna być skompletowana zgodnie ze standardami geodezyjnymi i w uzgodnieniu z Zamawiającym jako operat ewidencyjny składający się z części geodezyjno-prawnej oraz części opisowo-kartograficznej.

Operat powinien zawierać:

a)      raporty podstawowe

- rejestry budynków i lokali

- kartoteki budynków i lokali

                                       b)   wydruki map 1:2000

                                       c)   raport sprawdzenia programem VSWDE w zakresie budynków

2.                          Wykaz współrzędnych elementów pomierzonych na CD - ROM - ie.

3.                          Kopia utworzonej bazy danych ewidencyjnych (część opisowa i część kartograficzna) zapisanych na nośnikach informatycznych ( CD - ROM - ie).

4.                          Przekazać dane w układzie „ 1965" oraz w PUWG „2000".

 

IX. Uwagi końcowe.

1.                       Prace realizowane w ramach niniejszych warunków technicznych podlegają zgłoszeniu do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej tj. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy

2.                       Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót geodezyjnych

      i  kartograficznych.

3.                       Zamawiający powoła inspektora nadzoru do prowadzenia bieżącej kontroli realizacji zlecenia.

4.                       Zakończeniem procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest:

- integracja części kartograficznej z danymi opisowymi w relacyjnej bazie danych,

- przyjęcie operatu do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- komisyjny odbiór roboty,

- podpisanie pozytywnego protokołu przez komisję odbioru roboty, stanowi podstawę odbioru roboty i włączenie go do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozliczenia zamówienia.

 

                                                                    Opracowała: Natalia Kimak - Geodeta Powiatowy

 

Warunki techniczne opracowano na podstawie projektu modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla miast Trzebnica oraz Żmigród pozytywnie zaopiniowanego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu   (pismo z dnia 3.10. 2006r, nr RR.IV.K.7621-48/06)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                          Załącznik nr 2

                                                                                                       do SIWZ z dnia 26.10.2006r

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     DRUK OFERTY

       Pieczątka firmy                              (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY )

 

Nazwa Wykonawcy

 

 

Adres Wykonawcy

 

 

Telefon/fax Wykonawcy

 

 

Przedmiot oferty: 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków-założenie ewidencji budynków i lokali

dla miast : Żmigród , Trzebnica powiat trzebnicki , woj. dolnośląskie

 

Zadanie nr 1 - miasta Żmigród

Całkowity koszt wykonania zamówienia netto

cyfrowo:

słownie:

 

Podatek Vat (........ %)

 

Całkowity koszt wykonania zamówienia  brutto

cyfrowo:

słownie:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 

Okres rękojmi

 36  miesięcy

Zadanie nr 2 - miasto Trzebnica

Całkowity koszt wykonania zamówienia netto

cyfrowo:

słownie:

 

Podatek Vat (........ %)

 

Całkowity koszt wykonania zamówienia  brutto

cyfrowo:

słownie:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 

Okres rękojmi

 36  miesięcy

Nazwa i numer konta bankowego Wykonawcy

 

 

Numer NIP

 

 

Forma wniesienia wadium*

 

 

Forma wniesienia zabezpieczenia**

 

 

Data sporządzenia oferty

 

 

* dotyczy postępowań, w których w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jest wymagane wadium,

** dotyczy postępowań, w których w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

1.       Informujemy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2.       Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń .

3.       Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wstępny projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku  wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.       Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % wartości robót (brutto) określonych w umowie tj.............................zł,

 

 

Podpisano:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis uprawnionego Przedstawiciela

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia _ _._ _.2006 r.

                                                                                                                                               Załącznik nr 3

                                                                                                                                                do SIWZ

                                                                                                                                     z dnia  26.10.2006r

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust.  1 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. :

 

1.  jestem uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

                                                                       

 

   ..................................................

                                                 (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

    

                                               

.............................., dnia ...................2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

                                                                                                         do SIWZ z dnia 26.10.2006r

 

Nazwa Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adres Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

WYKAZ PERSONELU

 

Kierownictwo firmy

 

Lp.

Nazwisko i imię

Aktualne stanowisko

Lata doświadczenia w firmie

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Personel odpowiedzialny za realizacje zamówienia

 

Lp.

Zakres odpowiedzialności

Nazwisko i imię

Nr uprawnień zawodowych i ich zakres

Staż pracy ogółem

Przebieg pracy zawodowej            w podanej funkcji

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Podpisano:

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis uprawnionego Przedstawiciela

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia _ _._ _.2006 r.

 

 

 

 

 

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................

 

Adres wykonawcy..............................................................................................................................

 

 

 

WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I OPROGRAMOWANIA

 

Składając ofertę w przetargu ...............................................................................oświadczam, że

moja firma dysponuje następującym wyposażeniem technicznym i oprogramowaniem:

 

WYSZCZEGÓLNIENIE (TYP I MODEL)

ILOŚĆ SZTUK

NAZWA PRODUCENTA

FORMA WŁADANIA[1]

A. Sprzęt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. oprogramowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................., dn.......................

 

 

                                  

 

                                           Podpisano:

        

 ...............................................................

                                                                                                                         (podpis uprawnionego przedstawiciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik nr 6

                                                                                                     do SIWZ z dnia 26.10.2006r

 

Nazwa Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adres Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

DOŚWIADCZENIE

 

Składając ofertę w przetargu na: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ), następujące zamówienia:                  

 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

CZAS REALIZACJI

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

WYMAGANIA SPECJALNE

POCZĄTEK

KONIEC

1

2

3

4

5

6

IV.       

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót

z należytą starannością.

 

 

 

Podpisano:

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis uprawnionego Przedstawiciela

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia _ _._ _.2006 r.

 

 

 

 

PROJEKT                                               Załącznik nr 7

                                                                                                         do SIWZ z dnia 26.10.2006r

 

UMOWA NR…………………….

 

 

Zawarta w dniu ………………2006 roku w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy,

pomiędzy:

Starostą Trzebnickim - Panem Markiem Kolińskim 

wykonującym zadania w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa z zakresu administracji rządowej

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą ………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)

o następującej treści:

 

§ 1

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace obejmujące modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miast:…………………………………………………………………………………………….
Założenie ewidencji budynków i lokali w systemie informatycznym EGB 2000-GEO zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej.

 

§ 2

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w  załączniku  nr 1 do niniejszej umowy - „ Projekt modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Trzebnica i dla miasta Żmigrodu powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie" zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu w dniu 03.10.2006roku

§ 3

 

Termin wykonania przedmiotu umowy i przekazania Zamawiającemu ustala się do dnia :

Zadanie nr1- 31.08.2007r,

Zadanie nr 2 - 15.10.2007r

§ 4

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi:

…………………….PLN

słownie…………………………………………………………………………….

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy
w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po dokonaniu odbioru przedmiotu  umowy.

 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….. o wartości:  5% ceny ofertowej tj:………………………..

słownie:………………………………………………………….

 

4. Strony zgodnie ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone  w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

 

§ 5

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia w okresie 3 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

 

2. W przypadku ujawnienia wad  przedmiotu umowy w okresie rękojmi Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia Wykonawcy terminu do usunięcia wady. Uprawnienie to nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania ze wszystkich uprawnień w ramach rękojmi określonych w  przepisach ogólnie obowiązujących.

 

 

§ 6

 

1.  Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu trzebnickiego w ramach wykonywania przedmiotu umowy.

 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z udostępnionej bazy określonej w punkcie 1 wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, bez prawa jego dalszego udostępniania i przekazywania osobom trzecim.

 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) w związku z przedmiotem umowy określonym w § 1 i ponosi odpowiedzialność
za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową i ustawą o ochronie danych osobowych.

 

4.  Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 (Dz.U. Nr 80, poz. 521 ze zmianami).

 

 

 

 

§ 7

 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego wykonywał będzie …………………………………………………………………………………………………...

 

2. Ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy odpowiadać będzie………….………………………………………………………………………………

 

 

§ 8

 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru prac,
a Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej
w ciągu 10 dni od daty gotowości do odbioru.

 

2.Operat powstały w wyniku wykonania umowy będzie skompletowany zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w  Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy przy pl. Piłsudskiego 1, gdzie Wykonawca jest zobowiązany dokonać wszystkich czynności przygotowawczych do odbioru.

 

3.  Zamawiający i Wykonawca mogą korzystać z rzeczoznawców powołanych przez siebie
i na swój koszt.

 

4. Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletny opis techniczny i dokumenty prawno - techniczne dotyczące przedmiotu umowy.

 

5.  Z czynności odbioru  sporządzony zostanie protokół,  podpisany przez obie strony.

 

 

§ 9

 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych,
w szczególności bez  uiszczenia kar umownych, jeżeli Wykonawca opóźnia się
z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac
w terminie umówionym.

 

2.Wykonawca zapłaci   Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 15 % ceny umownej, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

 

3.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości:

- 0.2 %  ceny umownej za każdy dzień zwłoki z tytułu nieterminowego wykonania

              przedmiotu umowy

- 10 % ceny umownej za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami

- 0.5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

 

4.Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej
w wysokości 15 % ceny umownej, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy
z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem

§9 pkt 1 i § 10.

 

§ 10

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od uzyskania wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac.

 

§ 11

 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

 

2.  Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 12

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 13

 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

 

 

Zamawiający                                                                             Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Opracował:
Opublikował:
Ilosc wyświetleń:
2756
Data utworzenia:
2006-11-09
Data publikacji:
2006-11-13 11:21:26
Ostatnia zmiana:
2006-11-13 11:27:56

 Redakcja   Kontakt: redakcja@powiat.trzebnica.pl
© Copyright 2003 by Starostwo Powiatowe w Trzebnicy & Łukasz Buchla. Wszystkie prawa zastrzeżone.