POWIAT
Charakterystyka Powiatu
Dane demograficzne
Schronisko Młodzieżowe DWOREK w Kuraszkowie
Mienie Powiatu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu trzebnickiego na lata 2007 - 2013 / projekt /
Informacje - ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców
Nabór wniosków o stypendia dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii dla uczniów i studentów
W Y B O R Y 2006 r.
Sesje RADY POWIATU
Obwieszczenia Starosty Trzebnickiego
AKTUALNOŚCI
Przetargi
Ogłoszenia o wynikach przetargów
Informacje Starostwa
Wystąpienia pokontrolne
Mienie zabużanskie
INFORMACJA dotycząca zmiany zapisów użytków działek w operacie ewidencji gruntów i budynków w powiecie trzebnickim.
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
Strategia Rozwoju Edukacji Powiatu Trzebnickiego na lata 2005-2013
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla POWIATU TRZEBNICKIEGO z załącznikami
PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU TRZEBNICKIEGO
Roczna informacja Zarządu Powiatu Trzebnickiego obejmująca dane określone w art.14 ust.2 ustawy o finansach publicznych
Sprawozdania kwartalne o nadwyżce / deficycie
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o zawarciu umowy
KONTROLE - 2007r.
Drugi w Polsce „Program Wspierania Ekonomii Społecznej”
Unieważnienie postępowań
STAROSTWO
Jednostki organizacyjne
Wydziały Starostwa
Gdzie załatwić...
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Księga procedur audytu wewnętrznego
KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
Projekt Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Trzebnickiego
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Trzebnickiego - Załącznik do Uchwały Nr XXII/138/04 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 listopada 2004r.
Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Trzebnickiego na lata 2007 - 2015.
Plan Rozwoju Lokalnego
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Komisje Rady Powiatu III kadencji
PLAN PRACY na 2007 r.
Sprawozdania Komisji Rady Powiatu Trzebnickiego
AKTY PRAWNE
Uchwały Rady Powiatu
Statut Powiatu
Uchwały - 2005 rok
Projekty Uchwał Powiatu-2005 r.
Zbiór aktów prawa miejscowego
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - 2006 r.
Uchwały Rady Powiatu - 2006 r.
Uchwały Rady Powiatu - 2007 r.
Uchwały Zarządu Powiatu - 2003 r.
Uchwały Zarządu Powiatu - 2004 r.
Uchwały Zarządu Powiatu - 2005 r.
Projekty Uchwał Rady Powiatu - 2007 rok
Zadania powiatu
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Radnych Powiatu za 2005 r.
Pracowników za 2005 r.
Kierowników Jednostek za 2005 r.
Radnych III kadencji na dzień objęcia funkcji
Oświadczenia Radnych III kadencji dotyczące prowadzenia działalności małżonków
Radnych Powiatu za 2006 r.
PRACOWNIKÓW STAROSTWA za 2006 r.
Kierowników Jednostek za 2006 r.
DRUKI DO POBRANIA
Wydział Komunikacji
Wydział Organizacyjny i Obsługi Obywatela
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Geodezji Kartografi i Katastru
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
O BIULETYNIE
Mapa serwisu
Organizacje pozarządowe o statusie pożytku publicznego
Uchwały Rady Powiatu dot. organizacji pozarządowych
Uchwały Zarządu dot. pożytku publicznego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Ogłoszenia i Konkursy
WNIOSEK o DOTACJĘ - druk
SPRAWOZDANIE - DRUK
ANKIETA REJESTRACYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Przyznane dotacje na realizację w 2007 r. zadań publicznych powiatu trzebnickiego przez organizacje pozarządowe
PRACA dla Ankieterów
Doradztwo - PomocDRUKI DO POBRANIA: Wydział Komunikacji


  1. Oświadczenie o zbyciu pojazdu

  2. Wniosek o wpis/wykreślenie zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym

  3. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybe do samochodu

  4. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego marki pojazdu

  5. Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

  6. Wniosek o rejestrację – czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu

  7. WNIOSEK o naniesienie adnotacji hak/gaz/VAT* w dowodzie rejestracyjnym


 Redakcja   Kontakt: redakcja@powiat.trzebnica.pl
© Copyright 2003 by Starostwo Powiatowe w Trzebnicy & Łukasz Buchla. Wszystkie prawa zastrzeżone.